Banana Split

Banana Split1

Peanut Buster® Parfait

ບານານາ ສະປລິດ
 

ບານານາ ສະປລິດ ໂຣໂຍ ທຣີດ ເສີບດ້ວຍກະແລັມ DQ® ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບແຊບໆ ໜຸ້ມໆ ພ້ອມກັບກ້ວຍຫອມ ແລະ ຊ໊ອດສະຕໍຣ໌ເບີຣີ, ຊ໊ອດໝາກນັດ, ຊ໊ອດຊ໊ອກໂກແລັດ ແລະ ແຕ່ງໜ້າດ້ວຍ ວິບຄຣີມໃຫ້ເປັນຕາແຊບຍິ່ງຂຶ້ນ..

 

 

ຂຶ້ນເທິງ